"Op. Dr. Birdal TOSYALI ÇETİNOL" (Kısaca “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Sizlere ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “(KVKK)” 10. maddesi ile diğer sair yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Sizleri, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca, gerçekleştireceğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “veri sorumlusu” tarafından işlenmektedir. Op. Dr. Birdal TOSYALI ÇETİNOL olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Veri Sorumlusuna; Diğer - Hasta, Diğer - Davacı, Diğer - Davalı, Çalışan, Diğer - Hazırlayan, Diğer - Doktor, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Diğer - Tedarikçi, Hissedar/Ortak, Diğer - Banka Yetkilisi, Tedarikçi Yetkilisi, Diğer - Anlaşmalı Kurum Yetkilisi, Diğer - Çalışan Yakını, Çalışan Adayı, Ziyaretçi, Tedarikçi Çalışanı, Diğer - Hasta Yakını, Diğer - Hasta Velisi /Vasisi /Temsilcisi, Diğer - Hasta Yakını / 3. Kişi, Diğer - Doktor (İşveren/İşveren Vekili), Diğer - Doktor (İşveren / İşveren Vekili), Diğer - Tedarikçi / Tedarikçi Yetkilisi / Tedarikçi Çalışanı sıfat/ları ile paylaştığınız kişisel verileriniz Kişisel verileriniz, Op. Dr. Birdal TOSYALI ÇETİNOL tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir:

 • Diğer - Anlaşmalı Kurumlar İş Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Diğer - Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Diğer - İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Diğer - Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz, Op. Dr. Birdal TOSYALI ÇETİNOL tarafından,

 • Form Kaydı
 • Belge Aslı
 • Web Tabanlı Yazılım
 • Yazılım Programı
 • Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi
 • Muhasebe Programı
 • Talep Formu
 • Belge Yönetim Yazılımı
 • Özel Entegrasyon Programı
 • E-posta
 • Bilgisayar Ortamı
 • Hard Copy
 • El yazısı
 • Başvuru Formu
 • İletişim Formu
 • Veri Kayıt Aracı
 • Excel Programı

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Açık Rızanın Alınması, Sözleşme İmzalanması, Kanunlarda Öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

Yurtiçinde İdare Talebi, Mahkeme Emri, Yasal Yükümlülük, Sunucu Kullanımı, Zorunlu Sistem-Altyapı Kullanımı, Operasyonel İşlemler, Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Bilimsel Araştırma Faaliyeti, Veri İşleyenlere İletim, Danışmanlık, Sözleşme İmzalanması, Sosyal Medya Üzerinden İletişimi Sağlama, Veri Barındırma sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları:

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • Diğer - Mali Müşavir
 • Diğer - Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir
 • Diğer - Banka
 • Diğer - Hukuk Müşaviri
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Diğer - Anlaşmalı Kurumlar
 • Herkese Açık

Yurtdışında İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Sunucu Kullanımı, Sosyal Medya Üzerinden İletişimi Sağlama sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtdışı Alıcı Grupları:

 • Tedarikçiler
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Ali Çetinkaya Bulvarı No:27 Daire:4 Alsancak / İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Op. Dr. Birdal TOSYALI ÇETİNOL